Loading...
หน้าแรก 2018-06-02T15:56:23+00:00

ความเป็นมาของเรา

โรงเรียนเจี้ยนหัว เดิมชื่อ โรงเรียนวี่เฉียว ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2467  ทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.4 พร้อมทั้งสอนวิชาภาษาจีน  เปิดสอนได้ประมาณ 5 ปี และได้หยุดทำการสอน 3 ปี เนื่องจากประสบปัญหาด้านการเงิน  จากนั้นในพ.ศ.2475  ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของคนจีนในสมัยนั้น ซึ่งมีนายฮะ แซ่อี้  นายไทลัง แซ่ไหล  นายสุ่นเฉียว แซ่ไหล  นายย่งเฮง แซ่จู  นายไหลช้วน แซ่ตั้ง(ผู้ใหญ่ช้วน แดงอุทัย) และผู้สนับสนุนอีกมากมายได้ร่วมเปิดดำเนินการสอนอีกครั้ง ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเกี่ยงฮัวฮักหาว(ภาษาจีนแต้จิ๋ว)  และในปีพ.ศ.2486 ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนอีกครั้งเป็นโรงเรียนเจี้ยนหัว  ซึ่งมีความหมายว่า โรงเรียนสอนภาษาจีนที่เข้มแข็งและสมบูรณ์จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันโรงเรียนเจี้ยนหัวจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,542คน(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)

ภาษาจีนเพื่อสืบสานวัฒนธรรม

เราจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นภาษาจีนเป็นหลัก

ความภาคภูมิใจของเรา

โรงเรียนเจี้ยนหัวทุ่มเทเพื่อความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนภาษาจีน  รวมถึงกลุ่มสาระฯอื่นๆ  สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของเรามีมากมายดังต่อไปนี้…

 • ๑.นางนิสา. เพ็งมณี
  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GPS ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
 • ๒.นายสัญญา ใยยนต์
  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
 • ๓.MRS.Jihui Li
  ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
 • ๔.ด.ญ.ณีรนุช บริรักษ์กุล
  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่๒ กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
 • ๕.ด.ญ.จารุวรรณ  สระศรีสม
  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่านระดับชั้น ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ดูทั้งหมด

ข้อมูลทั่วไป

เรียนดี  ภาษาเด่น  เน้นวินัย  ใฝ่คุณธรรม

ภายในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเจี้ยนหัว  ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ปลูกจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย  ยึดมั่นประชาธิปไตย  ดำเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
 1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรู้  และทักษะที่จำเป็นต่อหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสามารถทางภาษา (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 4. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความศรัทธาในวิชาชีพ และตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่
 5. พัฒนาอาคารสถานที่  และสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
 6. ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและยึดมั่นประชาธิปไตย
 7. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในสถานศึกษาและท้องถิ่นได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นในสังคม
 9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีควบคู่กับกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
 1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 2. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 3. สถานศึกษามีอัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
 4. ครูมีความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 5. บุคลากรมีความตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่
 6. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม  อำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา
 7. ผู้เรียนมีระเบียบวินัย  มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  และยึดมั่นประชาธิปไตย
 8. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 9. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในสถานศึกษาและท้องถิ่นได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นในสังคม
 10. ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาสถานศึกษา  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
 11. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้น  และติดตามสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
 12. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
design by freepik.com

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

design by freepik.com

ปฏิทินกิจกรรม

design by freepik.com

ข่าวการศึกษา + ประชาสัมพันธ์

ครอบคลุมหัวข้อจากชั้นเรียนและกิจกรรมขององค์กรการศึกษาอื่นๆ

ลงทะเบียน รับข่าวสารและการแจ้งเตือนกิจกรรมของเรา

Contact Info

91 ม.2 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม

Phone: 034-399262 / 034-201212

Web: Jianhua.ac.th

เรื่องล่าสุด